Павлоградська загальноосвітня школа № 15

 

Методична робота


 

Навчальний план школи
Робочий навчальний план школи — чи не найголовніший річний документ загальноосвітньої школи.
Робочий навчальний план школи має включати:
o вимоги з наповнення основних компонентів (державного, регіонального, шкільного);
o номенклатуру предметів;
o визначення навантаження за визначеними предметами (поглиблення) та циклами (профільність);
o оптимальні рівні загального навантаження учнів (від щадного до досить напруженого).
Робочий навчальний план повинен відповідати таким вимогам, як:
o повнота (забезпечення широти розвитку особистості; урахування регіональних і національних освітніх, соціокультурних та інших потреб, наявність і розвиненість відповідних компонентів);
o цілісність (необхідність і достатність компонентів, їхній внутрішній взаємозв’язок);
o збалансованість (раціональний баланс між державним, регіональним і шкільним компонентами; між циклами предметів, окремими предметами; між обов’язковими предметами та предметами за вибором);
o наступність між ступенями школи та класами (роками навчання);
o відповідність реальному часові (необхідна гнучкість плану, наявність резервів навчального часу, відсутність перевантаження учнів тощо);
o «прорахованість» (чітка усвідомленість спрямованості плану, його особливостей, сильних і слабких моментів, реальних можливостей, сучасність, можливі перспективи розвитку).

 

 

 

 

 

Рекомендації для класних керівників


1. Завести журнал планування і обліку роботи з групою на весь період навчання.
2. Класний керівник повинен добре вивчити кожного учня своєї групи, його позитивні і негативні сторони, склад сім'ї, матеріальне становище, тощо.
3. Дуже уважно потрібно підходити до вибору старости та активу групи, які повинні бути першими помічниками в роботі класного керівника.
4. В своїй роботі класний керівник повинен планувати такі за-ходи, які б сприяли згуртуванню групи: конкурси, екскурсії, змагання, туристичні походи, огляди художньої самодіяльності та ін.
5. В багатьох учнів є певні здібності до спорту, до художньої самодіяльності, до літератури чи мистецтва, добрі організаторські здібності та ін. Класний керівник повинен сприяти дальшому розвитку цих здібностей.
6. Класний керівник повинен підтримувати тісні зв'язки з батьками. Не рідше як один раз в місяць учні пишуть батька додому листи, в яких вказують поточні оцінки з предметів. Ці листи перевіряє клас-ний керівник.
7. Не рідше одного разу в семестр класний керівник проводить батьківські збори, на яких інформує батьків про стан успішності і дисципліни в групі, про труднощі і проблеми, які виникають в окремих учнів, а також відзначає кращих учнів.
8. Класний керівник відповідно до плану проводить класні збо-ри, на яких учні обговорюють широкий спектр питань, які їх хвилюють. Доцільно, щоб учні висловили усно чи в письмовій формі свої претензії до викладачів, до адміністрації, до якості проведення уроків і т. ін.
9. Якщо учень попадає в скрутне становище, то класний керів-ник допомагає учневі вирішити ці складні питання. При потребі клас-ний керівник сповіщає батьків.
10. В своїх планах класні керівники обов'язково включають питання патріотичного виховання, екологічного виховання та питання культури і поведінки учнів.

 

 

Рекомендації для завідуючих кабінетами

1. Завідуючий кабінетом чи лабораторії проводить роботу згідно плану, затвердженого заступником директора з навчальної частини.
2. В своїх планах завідуючим кабінетами та лабораторіями рекомендується включати такі питання:
2.1. Зміцнення та поповнення матеріальної бази кабінету чи лабораторії.
2.2. Поповнення кабінету чи лабораторії новими унаочнення-ми: плакатами, моделями, діючими експонатами, комп'ютерною технікою та відеоапаратурою.
2.3. Внесення змін до плакатів та методичних розробок відповідно до нових стандартів та вимог.
2.4. Ремонт та вдосконалення роботи технічних засобів на-вчання.
2.5. Підготовка матеріалів, необхідних по даному предмету для зйомки на відеомагнітофон.
2.6. Поповнення комплексу методичного забезпечення.
2.7. Організація і робота предметного гуртка.
2.8. Ремонт кабінету, покращення його естетичного вигляду.
2.9. Робота по збереженню майна кабінету.
2.10. Приймати участь у конкурсі кабінетів.
2.11. Переймати досвід роботи кращих кабінетів не тільки на-шого коледжу, а й інших навчальних закладів.
2.12. Оновлювати та доповнювати інструкції для лабораторних робіт згідно навчальних планів.
2.13. Оновлювати та реконструювати лабораторні стенди та лабораторне обладнання з метою якісного та ефективного проведення лабораторних робіт.
2.14. При кабінетах спецдисциплін сформувати базу приклад-них комп'ютерних програм.


1
2
3