Павлоградська загальноосвітня школа № 15

 

Школа молодого вчителя

 

 

 

уважно слухають, чи тільки тихо сидять, а думають про щось інше. Це проявляється тоді, коли викладач розказує нецікаво, а учні пасивно слухають, коли між викладачем і учнями немає зворотного зв'язку. Тому виклад нового матеріалу слід обов'язково проводити при активній участі учнів.
8. При проведенні уроку слід раціонально використовувати те, що дозво¬ляє ефективно провести весь урок, змістовно і глибоко ви-класти новий матеріал та добре його закріпити. В багатьох випадках закріплення нового матеріалу або зовсім відсутнє, або формальне. Слід врахувати, що в такій ситуації, коли з багатьох предметів або ві-дсутня література, або її недостатньо, закріплення нового матеріалу - обов'язкове. Учень повинен на уроці не тільки ознайомитись з новим матеріалом, але й значну його частину засвоїти.
9. Викладач на уроці повинен мати відповідний зовнішній ви-гляд, бути охайно одягнутим, слідкувати за культурою мови своєї і учнів. По відношенню до учнів викладач повинен бути в достатній мірі строгий, але справедливий. Педагогіка співробітництва допускає відношення між викладачем та учнем як рівного з рівним, пам'ятаючи, що чим з більшою повагою викладач буде відноситись до учня, тим з більшою повагою учень буде відноситись до викладача. Викладач по-винен виробляти в собі таку рису як терпеливість і вміння стримувати свої емоції навіть тоді, коли хтось із учнів намагається порушити дис-ципліну навмисно, щоб вивести викладача з рівноваги.
10. Молоді викладачі зобов'язані систематично підвищувати свій методи¬чний та педагогічний рівень, працюючи з відповідною на-вчальною та методичною літературою. Один із ефективних способів підвищення педагогічної май¬стерності є відвідування уроків досвідче-них викладачів.

 

 

Написання поурочного плану

Поурочний план - дзеркало роботи викладача, пишеться систе-матично на кожний урок і повинен бути змістовний і акуратний.
Поурочний план повинен включати такі основні питання: дату, наймену¬вання класу, тему і мету уроку, питання для опитування, розгорнутий план викладу нового матеріалу, питання, задачі чи приклади для повторення та закріплення нових знань, проблемні питання, домашнє завдання, унаочнення уроку, методику його проведення.
Краще всього поурочний план вести в одному зошиті і писати на одній сторінці листа, а другу сторінку залишити для заміток, де можна записати на майбутнє цікаву для себе думку, чи більш вдалий спосіб викладу матеріалу, вирізку з газети, новинки в галузі і т. д.
Складаючи поурочний план, викладач повинен думати і про те, щоб урок був змістовний, цікавий і приніс учням не тільки знання, а й задоволення.

 

Підготовка викладача до уроку

Готуючись до уроку, викладач повинен вияснити тему уроку, мету уроку, тип уроку, основні питання уроку.
Проаналізувати результати попередніх уроків.
Переглянути план попереднього уроку.
Вивчити матеріал з підручника, переглянути спеціальну та методи-чну літературу.
Підібрати наглядні посібники, фактичний матеріал, методичну літе-ратуру, роздатковий матеріал.
Продумати план уроку, питання та їх послідовність.
Врахувати вікові особливості учнів, важкі для розуміння місця.
Скласти план уроку, конспект уроку.
Оцінити навчальне і виховне значення матеріалу.
Підготувати все необхідне для уроку.
Перевірити готовність до уроку свою, учнів, обладнання.

 

 

Аналіз уроку

1. Загальні відомості про урок. Дата, клас, назва предмету, прізвище викладача, готовність класу, кількість уч-нів, тема уроку, мета уроку.
2. Тип уроку. Доцільність вибраного типу уроку з точки зору вивчення даної теми.
Наскільки чітко і послідовно розміщені окремі елементи уроку.
3. Зміст уроку. Відповідність з програмою, повнота та науковість поданого матеріалу. Зв'язок теорії з практикою, зв'язок з сучасністю, доступність викладу, чи володіє викладач в достатній мірі матеріалом.
4. Метод викладання. Чи відповідає метод викладання зміс-тові і типу уроку, а також віковим особ-ливостям учнів. Чи забезпечується прин-цип наочності та активності навчання? Види самостійних робіт учнів, їх методи-чна цінність. Способи перевірки та оцінки знань учнів. Способи перевірки домашнього завдання.
5. Перевірка учнів. Наскільки учні були включені в актив-ну роботу пізнання і засвоєння. Чи були вони уважні, зацікавлені. Чи були пору-шення дисципліни на уроці, чим це ви-кликано?
6. Перевірка виклада-ча. Уміння володіти класом, організувати його для роботи, його активність. Уміння створювати добру дисципліну, стиль і тон в роботі. Педагогічний такт, емоційність. Зовнішній вигляд, культура мови, чи ко-ристується авторитетом у учнів.
7. Результати уроку. Виконання плану. Досягнення мети. Об'єм і якість знань. Виховне і навчальне значення уроку.
8. Висновки і пропо-зиції. Позитивні та негативні сторони уроку. Як удосконалити позитивні сторони уроку і як уникнути негативних сторін.
Оцінка уроку.


1
2
3
4